විදුලි බලාගාර ක්‍රියාත්මක කරවීමට ගැටලු / විදුලි කප්පාදුව වැඩි වීමේ අවදානමක්

විදුලි බලාගාර ක්‍රියාත්මක කරවීමට ගැටලු මතුව ඇතැයි ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය පවසයි. . ඒ, ප්‍රමාණවත් දැවි…

විදුලි බලාගාර දෙකක් හදිසියේ අක්‍රිය වෙයි

අද (12) පස්වරුවේ සිට ප්‍රදේශ කිහිපයකට විදුලිය විසන්ධි වී ඇති බව වාර්තා විය. ජාතික පද්ධතියෙන් මෙගාවොට්…

අද පස්වරුවේ කැලණිතිස්ස නවතී / පැය එකහමාරක විදුලි කප්පාදුවක්

අද(18) පස්වරු 5.00 සිට කැලණිතිස්ස විදුලි බලාගාර සංකීර්ණයේ සියලුම තාප විදුලි ජනන යන්ත්‍ර අක්‍රිය කිරීමට සිදුවන…