කොළඹ අවට හදිසි විදුලි බිඳවැටීමක්/ හේතුව මෙන්න

කොළඹ අවට ප්‍රදේශ කිහිපයකට හදිසි විදුලි බිදවැටීමක් සිදුව තිඛෙනවා. කැළණිතිස්ස විදුලි බලාගාරයේ ජනන යන්ත්‍රයක් අක්‍රිය වීම…