විදුලිය හදිසියේ බිඳ වැටුණොත් එන්න ප්‍රමාද වෙයි / ජනතාවට දන්වයි

හදිසි විදුලි බිඳවැටීම් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේදී යම් ප්‍රමාදයන් සිදුවිය හැකි බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පවසයි.…