විදුලි බිල්පත් සහන කාලය තුල ගෙවන්න / විදුලි පාරිභෝගිකයන්ට දැනුම්දීමක්

හිඟ විදුලි බිල්පත් ලබාදී ඇති සහන කාලය තුළ ගෙවා අවසන් කරන ලෙස මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපති…

හිඟ විදුලි බිල්පත් ගෙවීම සඳහා වාරික 24ක සහන කාලයක්

හිඟ විදුලි බිල්පත් ගෙවීම සඳහා වාරික 24ක සහන කාලයක් ලබාදීමට ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය තීරණය කර…