බදු වැඩිවීම සමග දුරකථන හා අන්තර්ජාල ගාස්තු ඉහළට

විදුලි සංදේශ බද්ද අද (03) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉහළ නැංවෙන බව විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව…