ගුරු විදුහල්පති වැටුප් අයවැයෙන් පසු වැඩිකිරීමට අනුමැතිය

අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකමිටුව මගින් යෝජනා කර ඇති පරිදි  ගුරු-විදුහල්පති වැටුප් ඉහළ දැමීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමැතිය දී…

දින 45ක් පුරා ක්‍රියාත්මක ගුරු වර්ජනය ගැන අද තීන්දුවක්

ගුරු විදුහල්පති ගැටලුව විසදීම සම්බන්ධයෙන් තම වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ සන්ධානයේ ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබද තීරණය අද දැනුම්…

ගුරු – විදුහල්පති විරෝධය හෙට කොළඹට එයි

වැටුප් විෂමතා ඉවත්කරන ලෙස ආණ්ඩුවට බලකරමින් ප්‍රදේශ හතරකින් හෙට කොළඹට රථ පෙළපාලියකින් පැමිණෙන බව ගුරු විදුහල්පති…