ලංකාවට එන විදෙස් ඉන්ධන සමාගම්වලින් අඩු මිලට ඉන්ධන

මෙරටට පැමිණීමට නියමිත විදෙස් ඉන්ධන සමාගම් සඳහා ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ පවතින ඉන්ධන මිල ගණන්වලට…