විදෙස් මුදල් ගිණුම්වල උපරිම පොලියට පැනවූ සීමාව ඉවතට

විදෙස් මුදල් ගිණුම් සඳහා ගෙවනු ලබන පොලියට පනවා තිබූ උපරිම සීමා නීතිය ඉවත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා…