විදෙස් ශ්‍රමිකයන්ට ගුවන්තොටුපොළේ වෙනම දොරටුවක්

සැප්තැම්බර් 01 වනදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි විදෙස් ශ්‍රමිකයන්ට ගුවන් තොටුපොලට පැමිණීමට සහ පිටවීමට වෙනම දොරටුවක්…