විදෙස්ගත ලාංකිකයින්ට උප්පැන්න, විවාහ, මරණ සහතික ඔන්ලයින් ක්‍රමයෙන්

විදේශගතව සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට උප්පැන්න, විවාහ සහ මරණ සහතිකවල පිටපත් ඔන්ලයින් ඔස්සේ, ලබාගැනීමේ පහසුකම් සැලසීමට රෙජිස්ටාර්…