විදේශිකයන්ට වසර 10කට නේවාසික වීසා

විදේශ විනිමය මෙරටට ගලා ඒමේ මාර්ගයක් ලෙස රජය විසින් යෝජනා කරන ලද විදේශිකයන් සඳහා දිගුකාලීන වීසා…