යුක්‍රේනයේ ලාංකිකයන් ගෙන්වා ගැනීමට මෙහෙයුමක්

යුක්‍රේනයේ පවතින තත්ත්වය හේතුවෙන් එහි රැඳී සිටින ලාංකිකයින් ආරක්ෂිතව මෙරටට එවීමේ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහා සුදුසු…