ලංකාවේ කොන්සල් කාර්යාල 3ක් වැසෙයි

තාවකාලිකව වසා දැමීමට තීරණය කර ඇති ශ්‍රී ලංකා විදේශ දූත මණ්ඩල කාර්යාල සම්බන්ධයෙන් විදේශ අමාත්‍යංශය නිල…