විදේශ මුදල් රදවාගත් අයට මාසයක සමා කාලයක්

අගෝස්තු 15 වනදා සිට මහජනතාව සන්තක විදේශ මුදල් තැන්පත් කිරීමට/විකිණීමට මාසයක සමා කාලයක් ප්‍රකාශයට පත් කර…

අවසරයකින් තොරව විදේශ මුදල් විකිණිම හෝ හුවමාරුව තහනම්

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අවසරයකින් තොරව විදේශ  මුදල් විකිණිම හෝ හුවමාරු කිරීම්වලට නිතරවීම තහනම් වන බව…

විදේශ මුදල් ගනුදෙනු ගැන මහ බැංකුවෙන් නිවේදනයක්

ශ්‍රී ලංකාව තුළ අවසරයකින් තොරව විදේශ මුදල් ගනුදෙනුකරන පුද්ගලයින්ගේ තොරතුරු සපයන ලෙස ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව…

ලංකාවට විදෙස් මුදල් එවන අයට දැනුම්දීමක්

ඇතැම් විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයින් ශ්‍රී ලංකාවේ තම යැපෙන්නන්ට විදේශ මුදල් ප්‍රේෂණය කරන විට දැනුවත්ව හෝ නොදැනුවත්ව…