කලාපයේ රටවල් අත නොදුන්නොත් ලංකාව අමාරුවේ / විදේශ ලේකම් ඉන්දියාවට කියයි

ඉන්දියාවට ශ්‍රී ලංකාව අතහැර දැමිය නොහැකි බව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ජයනාත් කොළඹගේ මහතා පවසනවා. ශ්‍රී…