විදේශ විනිමය ගිණුම්වල ශේෂ රුපියල්වලට හරවන කතා බොරු / මහ බැංකුව

තම ගනුදෙනුකරුවන්ගේ විදේශ විනිමය ගිණුම්වල ශේෂය බලහත්කාරයෙන් රුපියල්වලට පරිවර්තනය කරන ලෙස මහ බැංකුව, බැංකුවලට නියෝග කර…