ලංකාවේ විදේශ සංචිත තවත් පහළට

මෙරට විදේශ සංචිතය මාර්තු මාසය අවසන් වනවිට ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 4.1 දක්වා පහත වැටී තිබෙනවා. එය,…