ස්වයං මාර්ගයෙන් විදෙස්ගතවන ශ්‍රි ලාංකිකයන්ට මාර්ගගත ක්‍රමවේදයට විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි වීමේ අවස්ථාව

විදෙස් රැකියා සදහා ස්වයං මාර්ගයෙන් යොමුවන ශ්‍රි ලාංකිකයන්ට විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ පළමුව ලියාපදිංචිය හා මීට…