මිථ්‍යාවෙන් විනාශය බදාගැනීම

විද්‍යාව වෙනුවට මිථ්‍යාව පසු පස යාම දැන් අපේ රටේ රැල්ලක් බවට පත්ව තිබේ. මේ ඒ පිළිබඳව…