සංශෝධිත නව විනිමය අනුපාතික නිකුත් කරයි / ඩොලරය(US) 229 යි – පවුම(UK) 302 යි

සංශෝධිත නව විනිමය අනුපාතිකයන් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව ඩොලරයේ ගැනුම් මිල රුපියල් 225ක් වන…