විනෝද චාරිකා ගිය පිරිසක් නුවරඑළියේ කොටුවෙයි

විනෝද සංචාරය සඳහා රටේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් නුවරඑළියට  දූ දරුවන්ද සමඟ පැමිණි තුන්  සියයකට වැඩි පිරිසක්  සිය…