ආණ්ඩුවට යන කතා බොරු / සජිත් ප්‍රේමදාස කියයි

අගමැති හා අමාත්‍ය තනතුරු වෙනුවෙන් තම පක්ෂයේ පිරිසක් ආණ්ඩුවට එක්වන බවට පළ වන මාධ්‍ය වාර්තා සම්පූර්ණයෙන්ම…