විභාග උත්තර පත්‍ර ඇගයීමේ දීමනා වැඩි කිරීමට ප්‍රතිපත්තිමය එකඟතාවක්

උසස් පෙළ උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂා කිරීම සඳහා වන ගෙවීම් වැඩි කිරිම සහ මෙතෙක් පැවති හිඟ මුදල්…