විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිවේදනයක්

5 වන ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට අදාළ උපකාරක පංති පැවැත්වීම හෙට මධ්‍යම රාත්‍රි 12 සිට සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම්…

විභාග දෙපා. පෞද්ගලීකරණය මුළුමනින්ම අසත්‍යයක්; විභාග කොමසාරිස්

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව, පෞද්ගලීකරණය කරන බවට පළ වී ඇති වාර්තා, මුළුමනින්ම අසත්‍යයක් බව, විභාග කොමසාරිස්…