චීනය වියට්නාම , මියන්මාර දේශසීමාවේ පවුරක් ඉදිකරයි

චීනය සිය ගිනිකොනදිග ආසියානු අසල්වැසි රටවල් වන වියට්නාමය සහ මියන්මාරය සමඟ පවතින දේශසීමාවල දේශසීමා ප්‍රාකාර ඉදිකරමින්…