රිෂාඩ් බදුයුදීන්ගේ විල්පත්තු දඩය රුපියල් කෝටි 107 යි

විල්පත්තු කල්ලාරු රක්ෂිතයේ හානියට පත් වනාන්තර වෙනුවට වනාන්තර නැවත වැවීම සඳහා හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන්ට රුපියල්…