ඝාතකයකු බව ඔප්පු කරන්න ප්‍රසිද්ධ විවාදයකට එන්න / පුටින්ගෙන් බයිඩන්ට අභියෝගයක්

තමන් සිදුකළ බව කියන ඝාතන ඔප්පු කිරීම සඳහා ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍ය හෝ අන්තර්ජාල විවාදයක් සඳහා එක්වන්නැයි රුසියානු…