චීනයේ බිරින්දෑවරුන්ගෙන් 5න් 1කට විවාහය එපා වෙලා

චීනයේ අතෘප්තිමක් බිරින්දෑවරුන්ගේ ප්‍රතිශතය වසර 10කට පෙර මට්ටමට වඩා දෙගුණයක් බවට පත්ව ඇතැයි සවුත් චයිනා මෝනිං…