උපත්, මරණ සහ විවාහ සහතික පිටපත් ඔන්ලයින් ක්‍රමයට

රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් උපත් , මරණ සහ විවාහ සහතික පිටපත් මාර්ගගත ක්‍රමයට ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙළක්…