ලාංකිකයින් විදේශිකයින් සමග විවාහවීමේදී නව නියමයන්

විදේශීය ජාතිකයින් හා ශ්‍රී ලාංකිකයින් අතර විවාහ ලියාපදිංචි කිරීමේදී අවශ්‍ය ලේඛන පිළිබඳව පැහැදිලි කරමින් රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල්…