විවියන් රිචර්ඩ්ස් ටිඛෙට් නිදහස් සටනට දිරි දෙයි

ලෝක පූජිත ඉටහිර ඉන්දීය කොදෙව් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක විවියන් රිචර්ඩ්ස් නිදහස් ටිඛෙට් දේශයක් වෙනුවෙන් සහාය පල කර…