ගිනි ගන්නා ප්‍රංශයේ ,කැබිනට් මණ්ඩලය හදිසියේ කැඳවයි

විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රතිසංස්කරණවලට එරෙහිව තවත් වැඩ වර්ජන හා විරෝධතා හා ගැටුම් උත්සන්නවීම සමග ප්‍රංශ ජනාධිපති එමානුවෙල්…

විශ්‍රාම වැටුප් හිමි රාජ්‍ය සේවකයින්ට වසර 5ක වැටුප් රහිත නිවාඩු

ජ්‍යෙෂ්ඨත්වයට හානියක් නොවන පරිදි විශ්‍රාම වැටුප් හිමි රාජ්‍ය සේවකයින්ට දේශීය වශයෙන් නිවාඩු ලබාදීම පිළිබද නිර්දේශ ඉදිරිපත්…