සරසවි ආචාර්යවරුන් තවදුරටත් වැඩවර්ජනයේ..

බදු පනතට එරෙහිව විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන් ආරම්භ කළ වැඩවර්ජනය අද (10) දෙවැනි දිනටත් ක්‍රියාත්මකයි. අසාධාරණ බදු පනතට…