දේශපාලන අනුහසින් වී.වී.අයි.පී. මැදිරිෙයන් පැන්න ’’ජාවාරම’’

එතනෝල් ජයලත් හෙවත් කොළඹ 07, කිංසි පාරේ පදිංචි දොඹගහපතිරණලාගේ ජයලත් ක්‍රිශාන්ත පීරිස් යන පුද්ගලයා කටුනායක ගුවන්…