හාල්මැස්සන්, කරවල, ලුණු, අබ, උලු හාල්, වෙඩරු සඳහා නව බදු

හාල්මැස්සන්, කරවල, උළුහාල්, කුරක්කන් පිටි සහ අබ ඇට , ලුණු ඇතුළු භාණ්ඩ වර්ග කිහිපයක් සඳහා විශේෂ…