දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යූහගතකරණය ලබන මාසයේ – මහ බැංකුව හෙළිකරයි

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විස්තීර්ණ ණය පහසුකම අනුමත වීමෙන් පසු මෙරට වානිජ ණය හිමියන්…