විස සහිත සහල් මෙරටට ගෙන්වා ඇති බවට පලකර ඇති වාර්තා සාවද්‍යයි.

විස සහිත සහල් මෙරටට ගෙන්වා ඇති බවට ඇතැම් මාධ්‍යයන්හි  පළ කර ඇති ප්‍රවෘත්ති වාර්තා පිළිබඳව රජයේ…