රෝගීන් 7 දෙනකුට ජීවය දී ජීවිතයෙන් සමුගත් කුරුණෑගල සිසුවිය

හදවත සහ පෙණහලු යන ශරීර අවයව දෙකම රෝගියකු සඳහා එකවර බද්ධ කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවේ දී කරන…