මාධ්‍යවේදී වින්දන ප්‍රසාද් කරුණාරත්නට එල්ලවූ ප්‍රහාරය වෘත්තීය ජනමාධ්‍යවේදීන් හෙළාදකී

මාධ්‍යවේදී වින්දන ප්‍රසාද් කරුණාරත්න මහතාට ගාළුමුවදොර විරෝධතා භූමියේ දී එල්ලවූ ප්‍රහාරය ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය…