පළාත් 4ක රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන් වර්ජනයක… තවත් වෘත්තීය සමිති රැසක් සහයට..

වෘත්තීයවේදීන්ගේ වෘත්තීය සමිති එකමුතුව මෙන්ම රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය වෘත්තීය සමිති එකමුතුව නියෝජනය කරන වෘත්තීය සමිති…