අප්‍රේල් 28 දැවැන්ත වැඩ වර්ජනයකට සූදානම්

ආණ්ඩුවට විරෝධය පළ කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක එක්දින වැඩ වර්ජනය සියළුම වෘත්තීය සමිති මුල් කර ගනිමින් අප්‍රේල්…