රට ලොක්ඩවුන් කිරීමට වෘත්තීය සමිති සූදානම් / වසන්ත සමරසිංහ

ලබන සිකුරාදා වන විට රට වසාදැමීමට ආණ්ඩුව කටයුතු නොකළහොත් එළඹෙන සඳුදා සිට බලහත්කාරයෙන් රට වසාදැමීමට කටයුතු…