15 හැවිරිදි දැරිය අලෙවි කළ වෙබ් අඩවි හිමිකරුගේ ගිණුම්වල කෝටි 5ක් තහනම්

බාල වයස්කාර දැරිය ලිංගික කටයුතු සඳහා යෙදවීමට දැන්වීම් පළ කළ ‘ලංකා ඇඞ් ඩොට් කොම්’ වෙබ් අඩවියේ…