රට ගැන තෘප්තිමත් සියයට 6යි / නවතම සමීක්ෂණයක් හෙළිකරයි

රට හිතන හැටි” : ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට ගැලප් (Gallup) ශෛලියට කරන ලද ජනමත විමසුමක් වෙරිටේ රිසර්ච්…