වෙල්ගමට ප්‍රහාරයක් / සුළු තුවාල සහිතව රෝහලට

හිටපු අමාත්‍ය කුමාර් වෙල්ගම මහතාට සහ ඔහු ගමන් ගත් වාහනයට අද ප්‍රහාරයක් එල්ල වී තිබෙනවා. ඔහුගේ…