වෙසක් සමයේ ප්ලාස්ටික් සහ පොලිතින් සැරසිලි භාවිත නොකරන්න

මෙවර වෙසක් උත්සවයේ දී ප්ලාස්ටික් සහ පොලිතින්වලින් නිම කළ සැරසිරි භාවිත නොකරන්නැයි, පරිසර අමාත්‍යාංශය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා…