කොරෝනා පැතිරුණත් වෙළඳ කලාප වැඩ / වෙළඳ කලාප සේවක මධ්‍යස්ථානය

කිලිනොච්චිය, වව්නියාව, මුලතිව්, පූගොඩ, බියගම, කටුනායක, තුල්හිරිය, කොග්ගල ආදි සියලුම නිදහස් වෙළඳ කලාපවල මේ වන විට…