වෙළෙද කලාපවල කොරෝනා පොකුරු අවදානමක් /වෘත්තීය සමිති කියයි

මෙරට වෙළෙද කලාපවල ආයතන ගණනාවක් තුල කොරෝනා පොකුරු නිර්මාණය වෙමින් පවතින බව වෙළෙද කලාප සේවකයන්ගේ ජාතික…