චීනය සමඟ නිදහස් වෙළෙඳ ගිවිසුමක්

ශ්‍රී ලංකාව සහ චීනය අතර නිදහස් වෙළෙඳ ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීම සඳහා මූලික සාකච්ඡාවක් ආරම්භ කර තිබේ.…