උයිගර් වැසියන්ට එරෙහිව මානුෂීය අපරාධ / වොෂින්ටන් පෝස්ට් කියයි

චීනයේ උයිගර් ජන කොට්ඨශයට එරෙහි ක්‍රියාකාරකම් පිළිබද ලෝකය විශේෂ අවධානයක් යොමුකළ යුතු බව වොෂින්ටන් පෝස්ට් පුවත්පත…